ค้นหา
ช่องทางการชำระเงิน
  ชำระเงินผ่านตู้บริการอัตโนมัติ
  ชำระเงินผ่านเว็บไซต์ของ กปน.
  ชำระเงินโดยหักบัญชีบัตรเครดิต
  ชำระเงินโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร
  ชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Applicaiton)
  ชำระเงินผ่านตู้ ATM
  ชำระเงินที่หน้าเคาน์เตอร์
  ชำระ ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ จ.นนทบุรี
  ชำระ ณ การประปานครหลวง
ผู้ใช้น้ำควรรู้
  แบบสัญญาการใช้น้ำประปา
  อัตราค่าน้ำและบริการ
  ข้อปฏิบัติ
  การขอโอนการใช้น้ำ
  การงดจ่ายน้ำประปา
  มาตรวัดน้ำ
  สาระน่ารู้
ขั้นตอนและรายละเอียดการขอใช้บริการ
  คู่มือศูนย์ราชการ GECC (คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่สายงานบริการ)
  การขอติดตั้งประปาใหม่/ซ้ำ
  การขอเพิ่ม-ลดขนาดมาตรวัดน้ำ
  การรับฝากมาตรวัดน้ำ
  การขอยกเลิกการใช้น้ำ
  การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้ใช้น้ำ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
พื้นที่ให้บริการ
  สำนักงานประปาสาขา
บริการหลัก >> ผู้ใช้น้ำควรรู้
การขอโอนการใช้น้ำ


 
การขอโอนการใช้น้ำมี 2 กรณี

1. การโอนเปลี่ยนสภาพการใช้น้ำ 

  • การโอนการใช้น้ำชั่วคราวเป็นการใช้น้ำถาวร เมื่อการปลูกสร้างบ้านหรืออาคารเสร็จเรียบร้อยและมีบ้านเลขที่แล้ว 
  • การโอนการใช้น้ำถาวรเป็นการใช้น้ำชั่วคราว เมื่อมีการรื้อถอนบ้านหรืออาคารเดิมและต้องการสร้างขึ้นใหม่ในพื้นที่เดิม
ค่าใช้จ่าย
ผู้ใช้น้ำจะต้องเสียค่าโอน 100 บาท และ วางเงินประกันใหม่ตามขนาดมาตรวัดน้ำโดยการประปานครหลวงจะคืนเงินประกันเก่าให้
2. การขอโอนเปลี่ยนประเภทการใช้น้ำ เป็นการเปลี่ยนประเภทการใช้น้ำตามสภาพการใช้ที่แท้จริง คือ
  • ที่พักอาศัย
  • ธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม
ค่าใช้จ่าย
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ การประปานครหลวงสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนประเภทการใช้น้ำให้ถูกต้องตามความเป็นจริง เมื่อตรวจพบและอาจปรับค่าน้ำย้อนหลังตามความเป็นจริงด้วย
 
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125