ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
ครม. มีมติแต่งตั้ง ผู้ว่าการ กปน. คนที่ 15

วันที่ 22 ต.ค. 2556

           ที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556 มีมติเห็นชอบแต่งตั้งให้ นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการประปานครหลวง แทน นายเจริญ ภัสระ ที่ขอเออร์ลี่ รีไทร์ ก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง นับเป็นผู้ว่าการลำดับที่ 15 และเป็นลำดับที่ 6 ที่มาจากการคัดสรร ตาม พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับคณะกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2543)
          นายธนศักดิ์ จบการศึกษาวิศวกรรมการบัณฑิต วิศวกรรมสุขาภิบาล จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 3 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรประจำวิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 52 หลักสูตรการบริหารงานตำรวจขั้นสูง รุ่นที่ 35 วิทยาลัยการตำรวจ และหลักสูตรการบริหารงานอีกหลายหลักสูตร นับเป็นผู้บริหารลูกหม้อ กปน. อีกท่านหนึ่ง ซึ่งผ่านการทำงานด้านการวางแผนและพัฒนาองค์กร การฝึกอบรมด้านการจ่ายน้ำ และงานด้านบริการประชาชน มากว่า 34 ปี เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทั้งงานบู๊และบุ๋น ถือเป็นผู้ว่าการ กปน. คนใหม่ ที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมทั้งความรู้และประสบการณ์ การทำงาน อันจะช่วยพัฒนาและสานต่องานให้บริการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย ยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนในสังคมให้ดียิ่งขึ้น และนำศักยภาพที่มีอยู่ไปพัฒนาระบบการผลิตน้ำประปาในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ยังประสบปัญหาการเข้าถึงน้ำประปา
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125