ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
ร่วมตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ปี 2556

วันที่ 25 เม.ย. 2556

         สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดให้มีการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้ทราบข้อมูลพื้นฐาน ลักษณะและพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต รวมไปถึงคำถามพิเศษประจำปี โดยในปีนี้จะเป็นการสำรวจพฤติกรรมการซื้อ/ขายสินค้าและบริการผ่านโซเชียลมีเดีย ซึ่งเป็นกระแสนิยมในปัจจุบัน
 
         จึงใคร่ขอเชิญชวนท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดนโยบายด้านไอซีทีของประเทศ โดยขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสำรวจฯ จำนวน 23 ข้อ และเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณสำหรับความร่วมมือดังกล่าว จะมีการจับรางวัลผู้โชคดี ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ 1 จะจับรางวัลจากผู้ตอบแบบสำรวจออนไลน์ทั้งหมด ซึ่งจะมีรางวัล ได้แก่
          1. iPhone 5 16 GB มูลค่า 24,550 บาท จำนวน 1 รางวัล
          2. The New iPad 16 GB มูลค่า 16,500 บาท จำนวน 1 รางวัล
          3. TRUE Move H Aircard Power Surf II 21 Mbps มูลค่า 2,590 บาท จำนวน 10 รางวัล
          4. บัตรชมภาพยนตร์ 2 ที่นั่ง มูลค่า 340 บาท จำนวน 50 รางวัล
          5. ของที่ระลึกจาก สพธอ. มูลค่า 200 บาท จำนวน 100 รางวัล

          ประเภทที่ 2 "บอกต่อรอรับของกำนัล” เป็นรางวัลที่ท่านจะได้รับจากการแนะนำ/บอกต่อให้มีผู้เข้ามาตอบแบบสำรวจออนไลน์มากที่สุด ได้แก่
          แพคเกจท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ 3 วัน 2 คืน มูลค่า 5,600 บาท จำนวน 1 รางวัล 

       ร่วมตอบแบบสำรวจฯได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 และประกาศผลผู้โชคดีในวันที่ 27 มิถุนายน 2556 ที่ http://www.etda.or.th/internetuserprofile2013 และ www.facebook.com/ETDA.Thailand
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125