ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. MOU กฟผ. อนุรักษ์พัฒนาแหล่งน้ำ

วันที่ 24 เม.ย. 2556

                 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และ นายพงษ์ดิษฐ พจนา รองผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสานความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากร นำพาองค์กรให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
              นายเจริญ กล่าวว่า กปน. และ กฟผ. มีการประสานความร่วมมือด้วยดีในหลาย ๆ ด้าน มาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะในปีที่ผ่านมา ทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมกันอนุรักษ์พัฒนาแหล่งน้ำ โดยการนำจิตอาสาร่วมกันปลูกป่าและสร้างฝาย บริเวณเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก และอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้น การลงนามฯ ในครั้งนี้ จึงเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ของทั้งสองหน่วยงาน ในการร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำของประเทศไทยให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน โดยจะมีการฝึกอบรมและประชุมทางวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนหรือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รวมทั้งร่วมกันจัดทำโครงการหรือกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกป่า การสร้างฝายชะลอน้ำ ฯลฯ ด้วยการขยายผลไปยังบริเวณรอบเขื่อนต่าง ๆ ของ กฟผ. นอกเหนือจากเขื่อนภูมิพล ที่ได้มีการทำกิจกรรมร่วมกันไปแล้ว
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125