ความเร็วช่วงรง.บางเขนถึงบางซื่อ m/s
ความเร็วช่วงบางซื่อถึงรง.สามเสน m/s

ก.ม.ที่ ความเร็ว m/s

ก.ม.ที่ ความเร็ว m/s